B en W mag puzzelen in tekorten zorg

  Politiek

Na een lang oordeelvormend debat, verspreid over 21 maart en 4 april, heeft de raad donderdag in meerderheid ingestemd met het verkennen naar maatregelen om de structurele tekorten in het sociaal domein terug te dringen. Burgerbelangen, EdeNu en PvdA hebben weinig vertrouwen in het proces en stemden als enigen tegen.

Door Rick Praamstra

EDE - Zorgvuldigheid bleek het sleutelwoord, donderdag tijdens de besluitvormende vergadering over de transformatie in het sociaal domein. Puzzelen kwam ook langs. Politiek Ede zit duidelijk in haar maag met de tekorten in de jeugdzorg en WMO. De gemeente Ede geeft structureel 10 miljoen euro meer uit dan begroot. In de programmabegroting nam het college al maatregelen om deze te verlagen met 6,5 miljoen euro.

Met aanvullende maatregelen wil het nog 3,5 miljoen euro bezuinigen, al noemt het college het liever ombuigingen. Daar komt nog een investering van 4 miljoen euro bij vanwege de verwachte nadelige gevolgen van de invoering van het abonnementstarief van het WMO, waardoor de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld huishoudelijk minder is. Dat zorgt voor een totale bezuiniging van 7,5 miljoen euro.

Het Edes bestuur heeft zes leidende principes (zie https://ede.raadsinformatie.nl/document/7394807/2) opgesteld als uitgangspunten voor de zoektocht naar deze ombuigingen. De coalitie had graag gewild dat de raad deze zou vaststellen, maar in de vorige vergaderingen bleek dat de raad niet zo ver wilde gaan. Nu worden deze principes verkend als mogelijk uitgangspunt. Een opsomming van de drieëntwintig maatregelen die het college gaat onderzoeken, vind je via https://ede.raadsinformatie.nl/document/7408898/1.

De SGP diende nog een amendement in waarin het college wordt opgeroepen om binnen de programmabegroting de budgettaire kaders te verruimen; concreet betekent dit dat het college geld bij andere beleidsterreinen zou moeten halen. De confessionele partij noemt de situatie en de gevolgen van de mogelijke maatregelen te precair om dit niet te onderzoeken. Een meerderheid van de raad stemde echter tegen het amendement.

Ondanks twijfels over de koers van het college, gaf de raad haar fiat om de maatregelen te verkennen. Pas later komen dan echt concrete voorstellen voor terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. EdeNu, Burgerbelangen en PvdA stemde tegen het raadsvoorstel. Charifa el Kaddouri van EdeNu was het meest uitgesproken in haar commentaar. "Tot onze grote teleurstelling weigert dit college transparant te zijn qua inhoud en financiën, met als gevolg een conservatief en monistisch proces. De fractie van EdeNu heeft zich van het begin af aan constructief opgesteld en haar verantwoordelijkheid genomen aangaande de tekorten in het sociaal domein. De handelswijze van dit college past niet in een dualistisch stelsel."

Meer berichten